Các báo cáo cần thực hiện - Năm 2021

Tổng hợp bằng chứng chấm tiêu chí D3.3

Các báo cáo, số liệu, thông tin theo yêu cầu của Công văn sẽ được báo cáo và tổng hợp tại đây.

Mỗi đơn vị cũng có thể theo dõi tiến độ báo cáo của đơn vị mình.

Cập nhật năm 2022-2023

Báo cáo theo CV293/KCB-QLCL&CĐT V/v báo cáo đầu mối phụ trách các bộ phận công tác KCB của đơn vị
* Dành cho Sở Y tế báo cáo - Tra cứu
* Dành cho bệnh viện báo cáo - Tra cứu

------

Năm 2021-2022

PHẦN A. CÁC BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Báo cáo kết quả sơ bộ triển khai đề án 3616 (theo CV1534)
- Báo cáo trước ngày 05/12/2021
- Đối tượng báo cáo: tất cả các bệnh viện --> Kiểm tra tiến độ báo cáo của các bệnh viện.

2. Báo cáo triển khai 3616/QĐ-BYT
- Báo cáo trước ngày 15/8/2021
- Đối tượng báo cáo: các bệnh viện trong đề án --> Kiểm tra tiến độ.

3. Báo cáo triển khai Công điện 628/CĐ-BCĐQG

- Báo cáo tình hình triển khai: Yêu cầu gửi trước 16:00 ngày 14/5/2021;
- Báo cáo số liệu người bệnh: hàng ngày.
Đối tượng bệnh viện báo cáo:
+ Trực thuộc Bộ Y tế;
+ Tuyến cuối của Y tế các Bộ, ngành;
+ Tuyến cuối của các tỉnh/thành phố. Tuyến cuối của các tỉnh/TP có quyết định được công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối, ví dụ như Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, Từ Dũ, Nhi đồng I...

4. Bộ tiêu chí "Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”
- Đánh giá BTC phòng chống dịch covid19 theo QĐ3088 ít nhất 1 tháng/ 1 lần --> tra cứu;
- Có cung cấp bằng chứng --> tra cứu. Chỉ áp dụng cho Bộ tiêu chí phiên bản 1. Phiên bản 2 chưa yêu cầu cung cấp bằng chứng.

PHẦN B. CÁC BÁO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Gửi bằng chứng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện --> tra cứu;

2. Tiến hành Khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên năm 2021 --> Dành cho SYT tra cứu (tài khoản bệnh viện tự thấy số khiếu khi đang nhập hay khi vào các báo cáo của mình)

Theo Bộ tiêu chí và CV3869, Mẫu KSHL người bệnh Nội trú, Ngoại trú, Bà mẹ, Nuôi con bằng sữa mẹ bệnh viện cần khảo sát theo Quý (ít nhất mỗi 3 tháng); Mẫu KSHL Nhân viên cần khảo sát 1 lần mỗi năm. Các bệnh viện không có chuyên khoa Sản không áp dụng mẫu 4, các bệnh viện không có chuyên khoa Nhi không áp dụng mẫu số 5. Từ 01/07/2020, do điều chỉnh ngày khảo sát tự động theo ngày nhập lên phần mềm do đó Bộ Y tế chỉ tính từ mốc thời gian trên.

PHẦN C. CÁC BÁO KHÁC

Đang cập nhật