Danh sách báo cáo theo Công Văn

Trang tổng hợp bằng chứng tiêu chí D3.3 áp dụng đợt kiểm tra 2020-2021

Các báo cáo, số liệu, thông tin theo yêu cầu của Công văn sẽ được báo cáo tại đây và tổng hợp hàng năm. Các đơn vị cũng có thể theo dõi tiến độ báo cáo của đơn vị để chủ động trong việc đánh giá cũng như tuân thủ yêu cầu của Bộ Y tế.

1. Báo cáo phân luồng, cách ly theo CV1385

2. Gửi bằng chứng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

3. Tiến hành Khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên năm 2020

Theo Bộ tiêu chí và CV3869, Mẫu KSHL người bệnh Nội trú, Ngoại trú, Bà mẹ, Nuôi con bằng sữa mẹ bệnh viện cần khảo sát theo Quý (ít nhất mỗi 3 tháng); Mẫu KSHL Nhân viên cần khảo sát 1 lần mỗi năm. Các bệnh viện không có chuyên khoa Sản không áp dụng mẫu 4, các bệnh viện không có chuyên khoa Nhi không áp dụng mẫu số 5. Từ 01/07/2020, do điều chỉnh ngày khảo sát tự động theo ngày nhập lên phần mềm do đó Bộ Y tế chỉ tính từ mốc thời gian trên.

4. Có đánh giá BTC phòng chống dịch covid19 theo QĐ3088 ít nhất 1 tháng/ 1 lần và có cung cấp bằng chứng

5. Tham gia góp ý thông tư quy định việc xét tặng giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện trước ngày 23/12/2020 (cv số 1606/KCB-QLCL&CĐT và cv số 1669/KCB-QLCL&CĐT)

Bệnh viện giữ lại CV phản hồi, có ngày, số phát hành làm bằng chứng cho Đoàn kiểm tra.

6. Có tham gia gửi văn bản góp ý cho các văn bản Giảm tải bệnh viện (cv1351/KCB-QLCL&CĐT ngày 05/10/2020, cv1502/KCB-QLCL&CĐT ngày 04/11/2020)